อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


            1. นักออกแบบ 2D&3D Architecture/Interior/Modeling
            2. นักออกแบบ Graphic/Exhibition/Animation/Web Site
            3. ผู้ช่วยสถาปนิกและวิศวกร
            4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม
            5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคางานก่อสร้างและฝ่ายจัดท ารายละเอียดงานสถาปัตยกรรม
            6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและแนะน าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
            7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและควบคุมการก่อสร้าง
            8. นักวิจัยและพัฒนาวัสดุอาคาร