เป้าหมาย วิสัยทัศน์เป้าหมาย วิสัยทัศน์


            เพื่อผลิตบัณฑิตในวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนและการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการงานทางด้านสถาปัตยกรรม ตลอดจนสามารถนำเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนองานสถาปัตยกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในองค์กร และยังก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดทางการลงทุนโดยอยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย เพื่อให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

วัตถุประสงค์ 
           1 เพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยอาศัยหลักการทางวิชาการและการใช้กระบวน วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เป็นระบบ ผสมผสานควบคู่กันไป
           2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ สามารถนำเอาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการนำเสนองานสถาปัตยกรรม ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           3 เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถวางแผน ประสานงานและสร้างหลักมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี
           4 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
           5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบในงานสถาปัตยกรรมได้