ประวัติสาขาวิชาประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม


            เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2552 - คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีมติอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
            - ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 - สภาวิชาการ มีมติอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
            - ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 - สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
            - ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
            - เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555